مرکز رشد واحد­های فناوری چگونه سازمانی است؟

مرکزی تحت مدیریت متخصصین حرفه­ ای است که با ارائه خدمات از ایجاد و توسعه­ی حرفه­ های جدید توسط کارآفرینان پشتیبانی می­ کند. واحد­های نوپای فعال که در زمینه­ های منتهی به فناوری فعالیت می­ کنند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، مورد …

مرکز رشد چه وظایفی برعهده دارد؟

ارائه خدمات برای استقرار واحد­های فناور، تلاش برای فراهم آوردن حمایت­های قانونی بنظور تسریع رشد واحد­های فناور و در موارد لزوم حمایت مالی مطابق ضوابط مندرج در قانون ارائه مشاوره­ های تخصصی موردنیاز واحد­ها در راستای تبدیل ایده­ های نو به مح…

واحد­های فناور چگونه در مرکز رشد مورد حمایت قرار می گیرند؟

واحد­های فناور در طی دو مرحله در مرکز رشد تحت حمایت قرار می­ گیرند: مرحله رشد مقدماتی در این دوره به افراد یا گروههای مستعدی که دارای ایده­ های نوآورانه صنعتی هستند، بمدت 6 ماه فرصت داده می شود تا با دریافت خدمات و مشاوره و آموزشهای لازم ب…

شرایط پذیرش واحد­های فناور در مرکز رشد چیست؟

پذیرش واحد­های فناور بر اساس ظرفیت مرکز رشد صورت می ­گیرد و برخورداری از الزامات ذیل مد نظر می­ باشد: داشتن ایده کاری دانش محور با جنبه های اقتصادی ارائه برنامه کاری داشتن نیروهای تخصصی مرتبط با زمینه فعالیت واحد فناور بخ صورت تمام وقت در هی…