واحدهای فناور مرکز رشد بناب

1 - نام و نام خانوادگی مدیرعامل : آقای رحیم دهخوارقانی      عنوان فناوری  : استخراج روابط معنایی از توئیتر 2 - نام و نام خانوادگی مدیرعامل: آقای محمد مفرح      عنوان فناوری : ربات پرنده حمل و تحویل کالا بدون نیاز به فرود 3 - نام و نام خانو…